Práva a povinnosti návštevníka strelnice

Práva a povinnosti návštevníka strelnice:

 • Pri každej návšteve musí absolvovať poučenie o týchto bezpečnostných a prevádzkových predpisoch a ich zmenách.
 • Nesmie byť pod vplyvom alkoholu.
 • Musí dodržiavať príkazy správcu strelnice, inštruktora, zodpovednej osoby ako aj bezpečnostné a prevádzkové predpisy.
 • Na požiadanie sa musí preukázať buď členským preukazom, zbrojným preukazom, resp. dokladom totožnosti
 • Počas streľby musí mať nasadené chránič sluchu.
 • Počas streľby musí mať nasadené chrániče zraku.
 • Má právo požadovať od správcu strelnice, inštruktora, zodpovednej osoby aby mu podal odbornú inštruktáž o cvičnej streľbe.
 • Počas vyhradenej doby má právo využívať pridelený strelecký stav na cvičnú streľbu.
 • Má právo použiť svoju zbraň a náboje, alebo si môže zbraň a náboje zapožičať od niektorého z iných strelcov.
 • Má právo žiadať o pomoc pri poruche zbrane.
 • V prípade podozrenia z požitia alkoholických nápojov u strelca má správca strelnice, inštruktor, zodpovedná osoba právo strelcovi odmietnuť výkon streľby a vykázať ho z priestorov strelnice.
 • Strelec je povinný presvedčiť sa pred streľbou, či v nábojovej komore nie je náboj.
 • Strelec je povinný od vstupu do strelnice až po jej opustenie rešpektovať všetky pokyny správcu strelnice, inštruktora, zodpovednej osoby.
 • Prísne sa zakazuje mieriť so zbraňou do strán a do tylového priestoru, aj keď zbraň nie je nabitá.
 • Strelec zastaví streľbu na povel správcu strelnice, inštruktora, zodpovednej osoby, alebo v prípade spozorovania osoby, zvieraťa v priestore ohrozenom streľbou alebo v prípade poškodenia zariadenia strelnice.
 • Za hrubé porušenie bezpečnostných opatrení sa považuje, keď strelcovi spadne zbraň, keď dôjde k náhodnému výstrelu, alebo strelec vystrelí skôr, než mu to povolí správca strelnice, inštruktor, zodpovedná osoba, mierenie mimo terčový priestor, nerešpektovanie pokynov správcu strelnice, inštruktora, zodpovednej osoby.
 • Po vystrieľaní všetkých nábojov strelec skontroluje zbraň, či sa v nábojovej komore nenachádza náboj, dá ranu istoty smerom k terčom a zbraň odloží na určené miesto resp. do púzdra a až potom opustí priestor strelnice.
 • Strelec sa v priestoroch strelnice pohybuje s nenabitou zbraňou v púzdre (náboj nesmie byť v nábojovej komore, pri revolveroch vo valci). Zásobník má mimo zbraň. Pri dlhej mieri smerom hore, alebo ju ma v puzdre. Zbraň ma označenú bezpečnostným práporkom,  alebo záver trvalo vzadu. Inak so zbraňou manipulovať môže len na streleckom stanovišti!!!
 • V prípade hrubého porušenia bezpečnostných alebo prevádzkových predpisov bude strelec bez náhrad vykázaný z priestorov strelnice!!!
 • Strelec je povinný sa zapísať do prezenčnej listiny.
 • Návštevník mladší ako 18 rokov musí byť sprevádzaný inštruktorom resp. zodpovednou osobou po celu dobu pobytu v areály strelnice (držiteľom ZP, ktorý vykonáva dozor nad osobou ,osoba sa zapíše do prezenčnej listy ako dozor danej osoby)
 • Návštevník ktorý nie je držiteľom zbrojného preukazu musí mat dozor počas prítomnosti v priestore streleckých stavov.
 • Každý návštevník strelnice je povinný dodržiavať bez výnimky ustanovenia Zák. č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 Mgr. Milan Kružliak v.r

 Predseda správnej rady

Športového klubu OZ My Police