Pozvánka na medziklubovú súťaž 3.11.2018 Sobota strelnica Čáčov

Priatelia dovolím si  vás pozvať na medziklubovú súťaž určenú pre členov OZ MYPOLICE a ich priaznivcov, členov šport streleckého klubu 357.  a EPN

Program  a propozície súťaže

10 00- 11 00 Registrácia

11 00- 14 00 Súťaž

Začínať sa bude s dlhou zbraňou v „boxe číslo 2“ na dlhej strelnici odkiaľ sa strelec presunie na streleckú pozíciu č1. vyrieši situáciu o počte 1 IPSC terča v tesnej blízkosti 1 IPSC terča na30, 50 m a gongu na 100 m. Následne sa presunie do streleckej pozície č2, kde vyrieši 6 ipsc terčov a gong na 50. Po doriešení situácie strelec samostatne  zbraň uloží do stojanu hlavnou dopredu a presúva sa k pozícii č3 ,odkiaľ zo stojanu berie brokovnicu a strieľa na 4 ks malých poprov a 4ks holubov vo vidliach (Strelec musí povinne prebiť) po vyriešení  zaistenú brokovnicu pokladá naspäť do stojanu a presúva sa do pozície č4 , odkiaľ strieľa s krátkou guľovou na 5 IPSC tercov a 2 gongy, 3 velke popre po doriešení sa presúva do pozície č5 odkiaľ strieľa spoza zásteny bez presahu na 5 gongov a 4 IPSC terče

 

Min počet nábojov   dlhá 20 , brokovnica 8 , krátka 28

 

 

Výroba a tlač vlastného foto terča

Rozhodli sme sa nahradiť  klasický terč  „svokry s páchateľom“  z   dôvodu častého rozstrieľania svokry a ušetreného páchateľa   za náš vlastný foto terč. S ktorým nám pomohlo rubinfoto.com  štúdio a  vo voľnom čase robil grafickú úpravu grafik Peter Kurinec . Tak isto sme vďačný aj nášmu pachošovi a rukojemníčke za ich volný čas.

 

 

Vyhodnotenie klubovéj akcie OZ MY POLICE

Dňa 14.10.2018  športový strelecký klub OZ MY POLICE organizoval  pre členov a sympatizantov klubu  streleckú akciu. Trochu sme sa socializovali, niečo sme ugrilovali , zastrieľali si a zasúťažili.

Počasie  bolo ako vždy pri našich akciách perfektné až „gýčové“ . Navštívil nás aj náš člen Ivan Draxler zo sveta pušiek, ktorý na prezentáciu  priniesol cca 40 dlhých aj krátkych zbraní.

Radi sme privítali aj Romana Lukovicsa z GunTuning, ktorý priniesol REAL field meal baličky s chemickym arzenálom na čistenie  zbrani.

O bezpečnosť a jej dodržiavanie na palebnej čiare sa starali  fajn chalani, ktorí taktiež vysvetlili a trpezlivo ukazovali zásady presnej streľby.

Počas akcie si mohli súťažiaci zasúťažiť o vecné ceny, ktoré venoval Svetpusiek a Guntuning.

Vyhodnotenie zverejnené podľa GDPR:)  TU

Pár fotiek z akcie, nie sme otroci selfiecok a prilišného fotenia tak sme nejak pozabudli  zväčnit dobru atmosféru, ktorú sme si  ako klub vytvorili.

 

 1. Odovzdávanie ceny výhercovi

Klubová akcia členov a sympatizovantov klubu OZ MY POLICE

Ďna 14.10.2018 od 10:00 vás pozývame na klubovú akciu členov a sympatizovantov klubu OZ MY POLICE.

Na akcii bude  zabezpečená strava s občerstvením. Ako doplnkový program  bude prezentácia  zbrani od svetpusiek.sk  a doplnkov k čisteniu zbrani Schletek 

Sezónu ukončíme  malou  súťažou o vecne ceny, ktoré poskytli svetpusiek a guntuning    ( K súťaži bližšie info dole)

NA UVEDENÚ AKCIU KVÔLI ZABEZPčENIU OBČERSTVENIA SA PRIHLASUJTE NA MYPOLICESK@GMAIL.COM

Ď

Mapa cesty     (Od Senice je značka strelnice pred strelnicou od Dojču bude vidieť oranžovú vestu )

 

 

 

 

 

Súťaž OZ MY POLICE propozície   14.10.2018    Klubová akcia  strelnica Čačov

Registrácia  a možnosť suchého nácviku  10 00 – 12 00

Strieľa sa z krátkej zbrane na kovové a papierové ipsc terce.  Min počet nábojov 23.

(Žiadny tokarev a podobne jedovité strelivo)

Popis situácie. Strelec začína vo voľnom postoji  s nabitou a zapuzdrenou zbraňou umiestnenou na boku v prvom vymedzenom štartovacom priestore, po zvukovom signály sa strelec presunie do druhého vymedzeného priestoru ohraničeného oranžovým sprejom.

Z priestoru, strieľa voľným štýlom na 6ks poprov 5ks gongov, následne sa presunie do 3tieho priestoru ,kde  strieľa na duel stromček a prebíja zbraň. Po prebiti zbrane sa presunie  k zástene, kde v kľaku cez ľubovoľný otvor bez presahu a poškodenia zásteny strieľa na 3 ipsc terče.No shoot terč nesmie zasiahnuť

Kovy sa strieľajú do zhodenia ,alebo preklopenia . Na  Ipsc terc idu min dva zásahy. Strelec po celý čas aj pri presune mieri so zbraňou  do priestoru terčov

Strieľa sa len z vyhradených zón.

I keď v súťaži ide o hodnotne ceny,  naše súťaže sú hlavne  o zábave a sociálnom kontakte.  Strelec čo strieľa prvý krát sa nemá čoho obávať ostatní strelci majú iných strelcov  v paži , negatívne nekomentujú ich výkony. Strelec sa riadi podľa pokynov rozhodcu a usporiadateľa!  Dáva pozor na bezpečne uhly ,ktoré budú označené červenou páskou.

Povely pred streľbou

 1. Strelec rozumel ste situácii ? strelec odpovie ano/nie (Nie ešte nikto nepovedal )
 2. Rozhodca povie strelcovi nech sa pripraví
 3. Keď ma strelec pripravenú zbraň (nabitú a zapuzdrenú) rozhodca strelcovi povie „pozor“ a zapne timer
 4. Po pípnutí strelec začína riešiť situácie podľa propozícii

Po dostrieľaní

 1. Rozhodca sa opýta strelca či skončil.
 2. Ak strelec skončil strelec ukáže rozhodcovi zbraň a na pokyn „vidím“ da ranu istoty smerom k terčom nie k hlave a zapuzdrí zbraň do púzdra
 3. Až potom si strelec ide pozbierať zásobníky a vyhodené nevystrelene náboje.
 4. Vyhodnocuje sa

 

Strieľa sa na 6 poprov 5 gongov 1 duel stromček 3 IPSC terče

 

 

1.miesto            Vino, olej 2v1 Schletek , Sprej na cistenie optiky

2.miesto              Vino, olej 2v1 Schletek

3.miesto              Olej 2v1 Schletek

 

Ceny do sútaže poskytli svetpusiek.sk  a guntuning

 

 

 

Práva a povinnosti návštevníka strelnice

Práva a povinnosti návštevníka strelnice:

 • Pri každej návšteve musí absolvovať poučenie o týchto bezpečnostných a prevádzkových predpisoch a ich zmenách.
 • Nesmie byť pod vplyvom alkoholu.
 • Musí dodržiavať príkazy správcu strelnice, inštruktora, zodpovednej osoby ako aj bezpečnostné a prevádzkové predpisy.
 • Na požiadanie sa musí preukázať buď členským preukazom, zbrojným preukazom, resp. dokladom totožnosti
 • Počas streľby musí mať nasadené chránič sluchu.
 • Počas streľby musí mať nasadené chrániče zraku.
 • Má právo požadovať od správcu strelnice, inštruktora, zodpovednej osoby aby mu podal odbornú inštruktáž o cvičnej streľbe.
 • Počas vyhradenej doby má právo využívať pridelený strelecký stav na cvičnú streľbu.
 • Má právo použiť svoju zbraň a náboje, alebo si môže zbraň a náboje zapožičať od niektorého z iných strelcov.
 • Má právo žiadať o pomoc pri poruche zbrane.
 • V prípade podozrenia z požitia alkoholických nápojov u strelca má správca strelnice, inštruktor, zodpovedná osoba právo strelcovi odmietnuť výkon streľby a vykázať ho z priestorov strelnice.
 • Strelec je povinný presvedčiť sa pred streľbou, či v nábojovej komore nie je náboj.
 • Strelec je povinný od vstupu do strelnice až po jej opustenie rešpektovať všetky pokyny správcu strelnice, inštruktora, zodpovednej osoby.
 • Prísne sa zakazuje mieriť so zbraňou do strán a do tylového priestoru, aj keď zbraň nie je nabitá.
 • Strelec zastaví streľbu na povel správcu strelnice, inštruktora, zodpovednej osoby, alebo v prípade spozorovania osoby, zvieraťa v priestore ohrozenom streľbou alebo v prípade poškodenia zariadenia strelnice.
 • Za hrubé porušenie bezpečnostných opatrení sa považuje, keď strelcovi spadne zbraň, keď dôjde k náhodnému výstrelu, alebo strelec vystrelí skôr, než mu to povolí správca strelnice, inštruktor, zodpovedná osoba, mierenie mimo terčový priestor, nerešpektovanie pokynov správcu strelnice, inštruktora, zodpovednej osoby.
 • Po vystrieľaní všetkých nábojov strelec skontroluje zbraň, či sa v nábojovej komore nenachádza náboj, dá ranu istoty smerom k terčom a zbraň odloží na určené miesto resp. do púzdra a až potom opustí priestor strelnice.
 • Strelec sa v priestoroch strelnice pohybuje s nenabitou zbraňou v púzdre (náboj nesmie byť v nábojovej komore, pri revolveroch vo valci). Zásobník má mimo zbraň. Pri dlhej mieri smerom hore, alebo ju ma v puzdre. Zbraň ma označenú bezpečnostným práporkom,  alebo záver trvalo vzadu. Inak so zbraňou manipulovať môže len na streleckom stanovišti!!!
 • V prípade hrubého porušenia bezpečnostných alebo prevádzkových predpisov bude strelec bez náhrad vykázaný z priestorov strelnice!!!
 • Strelec je povinný sa zapísať do prezenčnej listiny.
 • Návštevník mladší ako 18 rokov musí byť sprevádzaný inštruktorom resp. zodpovednou osobou po celu dobu pobytu v areály strelnice (držiteľom ZP, ktorý vykonáva dozor nad osobou ,osoba sa zapíše do prezenčnej listy ako dozor danej osoby)
 • Návštevník vstupuje na strelnicu dobrovoľne a berie riziko na seba. 
 • Návštevník ktorý nie je držiteľom zbrojného preukazu musí mat dozor počas prítomnosti v priestore streleckých stavov.
 • Každý návštevník strelnice je povinný dodržiavať bez výnimky ustanovenia Zák. č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 Mgr. Milan Kružliak v.r

 Predseda správnej rady

Športového klubu OZ My Police

3gun 24.6.2018

Výsledky a zhrnutie súťaže 3gun, ktorá sa  konala 24.6.2018. Vyhlasovatel  sútaže OZ MY POLICE s EPN.  Na súťaž sme mali vyčlenenú celú 100 m časť strelnice, kde obehanie  všetkých bodov trvalo okolo  100 s , počasie nám síce nedoprialo, ale od chuti zabávať nás neodradilo.

Ďakujeme všetkým strelcom, ktorých neodradilo daždivé počasie a prišli si zasúťažiť.

výsledky súťaž 26.6.2018

 

 

 

Klubovka MY POLICE 26.5.2018

Dobrý deň priatelia,
dovolím si Vás 26.05.2018 od 10:00-16:00 na streleckú akciu hlavne pre členov OZ My Police ale aj iné spriaznené duše. Budeme tradične na strelnici medzi Dojčom a Senicou. Objednali sme super počasie ako vždy, zastrieľame, pogrilujeme, porozprávame. V cene bude prenájom strelnice, 3 ks terčov, občerstvenie (nealko, grilovaná mňamka). Cena je 8 eur pre člena OZ Mz Police a 16 eur pre nečlena. V prípade platby na účet uveďte meno, priezvisko a heslo „Grilovačka“ aby sa nám neplietli platby. Náš účet: SK 37 0200 0000 0035 4542 4456.
V prípade platby v hotovosti Vás poprosím o prihlásenie sa na akciu mailom aby sme vedeli stanoviť počty.

Milan Kružliak

Termín prihlásenia sa na uvedenú akciu končí 24.5.2018 18:00  prihlasujte sa  na mypolicesk@gmail.com

P.S. Chcem všetkých požiadať o dôsledné dodržiavanie pokynov tak nás organizátorov ako aj inštruktorov na jednotlivých stanovištiach. V prípade hrubého porušenia alebo opakovaného neuposlúchnutia bude strelec vykázaný zo strelnice.
Máme prisľúbené prezentácie predajcov zbraní, bude možnosť strieľať z pušky kal. .50BMG (výstrel 15eur). V prípade otázok píšte.

 

Mapa cesty na strelnicu.

 

Prednáška krajná núdza nutná obrana s JUDr. Marekom Čechom

Záväzná prihláška k prednáške o Krajnej núdzi a Nutnej obrane so sprievodným programom. Prednáška je určená pre streleckú, aj širokú verejnosť s tématikou základnej prvej pomoci a legálneho použitia zbrane na osobnú obranu.Program:
16:00-16:50 Registrácia účastníkov prednášky, súbežne bude prebiehať seminár Základy prvej pomoci za aktívnej účasti účastníkov, kde budú môcť trénovať poskytovanie prvej pomoci na figuríne. Seminár bude viesť záchranár zo Slovenského Červeného Kríža.17:00-19:30 Prednáška s JUDr. Marekom Čechom Nutná obrana podľa §25 Trestného zákona
Krajná núdza §24 Trestného zákona
Oprávnené použitie zbrane §26 Trestného zákona,
Diskusia a praktické ukážky
19:45- 20:30 Diskusia k smernici Rady č. 91/477/EEC o kontrole nadobúdania a držby zbraní LEGIS TELUMPrednáška sa uskutoční 24.5.2018 od 16:00 – 21:00
v Kongresovom centre hotela Družba (Veľká kongresová sála), Botanická 25, Bratislava. 48°08’50.8″N 17°04’12.6″E
Cena vstupného pre širokú verejnosť je 10 eur, cena vstupného pre členov MY POLICE, LEGIS TELUM, EPN a 357. je 5 eur.
Z dôvodu obmedzenej kapacity priestorov je prednáška záväzná, po zaregistrovaní Vás ju žiadame uhradiť najneskôr do 20.5.2018. Preferujeme platbu prevodom na účet číslo IBAN SK3702000000003545424456 (do poznámky uveďte meno a priezvisko), alebo platbou osobne po dohovore na konkrétnom mieste v BA. Pri riziku odôvodnenej neúčasti Vás dôrazne žiadame, aby ste nás okamžite kontaktovali na email michal.bordac@mypolice.sk . Vaša ospravedlnená neúčasť zabezpečí účasť inej osobe 🙂 Vyberaný poplatok za vstup slúži na uhradenie nákladov s prednáškou.
Záväzná prihláška zároveň slúži aj ako kontaktný formulár pre nás. Pri zásadných zmenách programu Vás budeme informovať. Dúfame, že Vás daná problematika zaujíma a prídete na prednášku, ktorú organizujeme aj pre Vás. Tešíme sa, že sa uvidíme na prednáške.
Mgr. Milan Kružliak, predseda správnej rady MY POLICE.Ako sa dostať na prednášku:
Botanická 25, Bratislava 48°08’50.8″N 17°04’12.6″E Z hlavnej vlakovej stanice môžete použiť autobus č.32. Električkové spoje č. 4,5,9 zástavka Botanická záhrada. Sme tiež dobre prístupní osobnými autami a autobusmi zo všetkých smerov.Bližšie informácie: michal.bordac@mypolice.sk 0903827703
Informácie nájdete aj na https://mypolice.sk/?p=110&preview=true
Informácie k mestskej doprave: www.imhd.skOrganizátor MY POLICE si vyhradzuje právo zrušiť prednášku pri nízkej účasti.
Par foto z prednášky, ktorá už prebehla.

Registračný formular k prednáške  nájdete TU .

 

Mediálni partneri a partneri

www.darcekovazona.eu

Facebookova komunita  Zbrane a Strelnice

                        

Portál kamdomesta

Partneri OZ MYPOLICE

V tejto sekcii nájdete odkazy k partnerským firmám, kde máme dohodnutú  určitú zľavu, alebo chceme na danú organizáciu upozorniť. Zľavu si môžte uplatniť od obchodu s militariami, psychologické poradenstvo s psychotestami k ZP, predajni trezorov, masaze, kávu etc.

Propagačné predmety určené pre členov OZ MYPOLICE

https://mypoliceshop.pretvojufirmu.sk/

https://www.greenlotus.sk/sk

10% Zľava na thajské masáže pre členov klubu a ich partnerov, podmienkou je telefonická objednávka a platná členská karta.

KYDEXOVE PUZDRA 5% zľava , pri objednávaní uviesť členstvo v OZ MYPOLICE a scan preukazu poslať na e mail bpholsters@bpholsters.com

Talianska káva
Carraro a Morettino
so 100 ročnou históriou Marco Polo Cafe

Kamenná a internetová predajná zbrani, streliva, ultrazvukových čističiek  a detektorov kovov. Členovia majú 5% zľavu pri osobnom, alebo internetovom nakúpe. Kde pri nakúpe cez eshop musí člen do poznámky napísať, že je členom OZ MYPOLICE a oscanovaný  platný členský  preukaz zaslať na gdu@gdu.sk 

Infrashape

    30 min 10Eur, 50 min 13Eur

Člen  musí pri registrácii nahlasiť  príslušnosť  ku klubu a v deň procedúry sa preukázať platnou členskou kartou.

Chcete schudnúť a zbaviť sa celulitídy? Infrashape Horizontal je prístroj na formovanie postavy najnovšej generácie, ktorý už na prvý pohľad prekoná všetky vaše očakávania. Prístroj na tvarovanie tela ponúka synergické účinky pohodlného cvičenia a infračervených lúčov, vďaka čomu umožňuje spaľovať tuky mnohonásobne rýchlejšie než pri klasickom cvičení. Za 50 minút cvičenia na prístroji je možné spáliť viac než 1000 kalórii.

EUROSAFE s.r.o

Zľava na trezory a trezorové skrine 5- 7%

ARMY SHOP SK

Najväčší army-shop  na slovensku a výhradný importér značky 5.11 Tactical

5% zľava pre členov. Pri internetovej objednávke člen do poznámky napíše že je členom OZ MYPOLICE a zadá svoje ID. Pri osobnej návšteve v kamennej predajni sa preukáže členskou kartou.

Dentalmedicare  vstupná prehliadka a rtg snímka zadarmo.

   

Pre členov klubu OZ MYPOLICE vstupná prehliadka a rtg snímka zadarmo. Pri objednávaní na termín musí člen dopredu oznámiť, že je člen klubu a po príchode do ambulancie sa preukázať platným členským preukazom.

Military Historical Museum – Pohronský Ruskov

Zbrane – Internetový obchod MEGET.sk

Internetový obchod meget.sk Vám ponúka voľne predajné zbrane od 18 rokov, taktiež zbrane a strelivo na zbrojný preukaz, príslušenstvo k zbraniam, strelivo, trezory na zbrane a mnoho iného (hračky, motocykle a iné príslušenstvo).. . (Pre zobrazenie zbrani a streliva je potrebne sa registrovať)   Zľava pre členov klubu je individuálna k danému tovaru.

FIRSTKLAS INTERIER

Firma pôsobiaca v nábytkárskom priemysle na slovenskom trhu 15 rokov, zaoberajúca sa montážou vstavaných skríň, šatníkov a iných nábytkov na mieru, či už pre domácnosti alebo firmy. V súčastnosti sa firma rozšírila o ponuku a montáž kanadských obkladových panelov ABITIBI, ktoré sú vhodné nielen na rekonštrukciu bytových jadier z umakartu ale aj hocikde do interiéru.

Zľava pre členov klubu 10%

Pri osobnom nákupe sa musí člen preukázať platným členským preukazom. Pri nákupe cez eshop fotokópiou členského preukazu, ktorý  zašle e mailom predajni v ktorej uplatňuje zľavu.

Odborné práce so stromami. Ľubomír Fádlik
tel.: +421903812963
web: www.treeclimbers.sk

PhDr. Michal Chovanec,Ph.D. www.psychologambulancia.sk 0950 338 645Vykonávame psychologické vyšetrenie žiadateľov o držanie a nosenie strelnej zbrane a streliva (tzv. “psychotesty na zbrojný preukaz”).

Špecializovaná ambulancia dopravnej a pracovno-organizačnej psychológie www.psychologds.sk 0905 758 681